Hydraulický zvedák bubnů

Hydraulický zvedák bubnů

Konzole (stojan) pro odvíjení kabelových bubnů Vám, nebo Vašim zaměstnancům usnadní a urychlí práci.

Konzole je odolná proti vysoké zátěži. Výhodou je jednoduchá manipulace. Díky zvedáku bude práce jednoduší.

 

Zvedák na bubny slouží k:

odvíjení kabelů
odvíjení lan
odvíjení cívek

Máte zájem o zapůjčení? Volejte 773 678 909

Inženýrské sítě

Realizujeme výstavbu veškerých inženýrských sítí. Základem naší práce je výkop a zához rýhy (kynety), včetně odvozu a skládkování stavební sutě, odpadů a přebytečné zeminy, zajištění přechodových lávek na komunikacích pro pěší, včetně zábradlí, výstražné značení a zabezpečení otevřených výkopů proti pádů chodců. Až je veškerá práce realizována, učiníme definitivní úpravy povrchů a uvedení staveniště do původního stavu. Nerealizujeme jen jednoduché výkopové práce. Umíme toho mnohem více např. protlaky, překopy a podélné výkopy v komunikacích včetně montážních (zápichových) jam protlaků a chrániček do DN225, zajištění dopravního značení na komunikacích dotčených stavbou, dodávka veškerého materiálu pro stavbu.

Při výstavbě inženýrských sítí je důležitá i pokládka a fixace koncových markerů v překopech a protlacích pojížděných komunikací a drah, pokládka krycích desek a výstražné fólie v úsecích a skladbě podle vzorových řezů, okamžitý zához v den pokládky (po kontrole pracovníkem objednatele), zajištění ochrany všech odkrytých stávajících inženýrských sítí a zabezpečení oprav v případě jejich poškození (včetně prokazatelného převzetí opravy správcem sítě). A v neposlední řadě provedení prostupů do objektů včetně následné opravy hydroizolace v místě vstupu.

Inženýrská činnost, kterou poskytujeme

 • vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v souladu s požadavky jejich správců uvedených v dokladové část,
 • zajištění zařízení staveniště a ploch pro skladování materiálů,
 • zajištění plynulosti výstavby a minimalizace doby záboru veřejných prostranství a všech ostatních ploch podléhajících zpoplatnění (nájmy, náhrada škod), zpracování harmonogramu výstavby,
 • hospodárné nakládání s materiálem převzatým od objednatele ( včetně evidence a vrácení nepoužitého materiálu ), zabezpečení proti jeho zcizení v průběhu výstavby,
 • koordinace prací s geodetickou firmou určenou zhotovitelem,
 • zajištění geodetického vytyčení hranic parcel v problematických úsecích trasy (úhrada je na straně objednatele) – po odsouhlasení rozsahu objednatelem před vytýčením
 • řádné vedení stavebního deníku,
 • zajištění realizace stavby v souladu s územním rozhodnutím a předanou projektovou dokumentací, včetně zodpovědnosti za umístění trasy vedení výhradně na nemovitostech, s jejichž vlastníky jsou objednatelem uzavřeny dohody o věcném břemeni,
 • zajištění oznámení vstupu na pozemky vlastníkům nemovitostí - netýká se vstupů do objektů, zde určení místa vstupu a projednání s vlastníkem zajišťuje objednatel
 • zajištění zpětného převzetí pozemku a objektu vlastníkem po ukončení prací (s písemným dokladem – protokolem)
 • zajištění písemných souhlasů správců inženýrských sítí se skutečným provedením stavby.
 • bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při přejímce díla
 • předložení seznamu zastavěného materiálu objednatele
 • zastupování objednatele a styk s orgány místní správy (ÚMOb) a minimalizace poplatků za zábory veřejného prostranství
 • zastupování objednatele ve styku s ostatními subjekty dotčenými výstavbou v rozsahu poskytnuté plné moci
 • pořízení kontrolní digitální fotodokumentace provedených prací i vstupů do objektů a jiné činnosti spojené s výstavbou inženýrských sítí.

Reference

Našimi zákazníky jsou např. PODA a.s., Evkanet s.r.o., Průmyslové montáže, Homola a.s., Ovanet, Perfected, Internet Home, Optomont, Infotel, Q-ELEKTRIK, A.I.Company, Gascontrol, Sigma 1868 a jiné jako například bývalý Tchas.

Záruky

Ručíme za kvalitu, kompletnost a funkčnost díla po dobu pěti let. Firma PEMA GROUP je také pojištěná proti případným škodám a přírodním živlům, které se mohou naskytnout během výstavby.

Vlastníme také doménu  www.pemagroup.eu

Rok 2014

V roce 2014 jsme měli největší zakázky na výstavbu optických kabelů. V roce 2014 byla největší stavbou Metropolitní optická síť Ostrava, kde jsme realizovali přes 40Km výkopů, překopů a protlaků pod komunikacemi. Při této stavbě bylo položeno přes 90Km potrubí pro optické kabely. Tuto stavbu jsme vyhráli díky našim zkušenostem s výstavbou inženýrských sítí a navazovala na spolupráci při výstavbě inženýrských sítí z minulých let. Za dobu naší práce při výstavbě optických sítí jsme vykopali přes  100Km potrubí pro optické kabely a uložili přes 300Km potrubí.

Naše práce a výsledky

 

Výstavba inženýrských sítí

Zaobíráme se výstavbou veškerých inženýrských sítí. Základem naší práce je výkop a zához rýhy (kynety), včetně odvozu a skládkování stavební sutě, odpadů a přebytečné zeminy, zajištění přechodových lávek na komunikacích pro pěší, včetně zábradlí, výstražné značení a zabezpečení otevřených výkopů proti pádů chodců. Až je veškerá práce realizována, učiníme definitivní úpravy povrchů a uvedení staveniště do původního stavu. Nerealizujeme jen jednoduché výkopové práce. Umíme toho mnohem více např. protlaky, překopy a podélné výkopy v komunikacích včetně montážních (zápichových) jam protlaků a chrániček do DN225, zajištění dopravního značení na komunikacích dotčených stavbou, dodávka veškerého materiálu pro stavbu.

Při výstavbě inženýrských sítí je důležitá i pokládka a fixace koncových markerů v překopech a protlacích pojížděných komunikací a drah, pokládka krycích desek a výstražné fólie v úsecích a skladbě podle vzorových řezů, okamžitý zához v den pokládky (po kontrole pracovníkem objednatele), zajištění ochrany všech odkrytých stávajících inženýrských sítí a zabezpečení oprav v případě jejich poškození (včetně prokazatelného převzetí opravy správcem sítě). A v neposlední řadě provedení prostupů do objektů včetně následné opravy hydroizolace v místě vstupu.

Infrastruktura poskytovaná stavebnictvím je páteří hospodářského růstu. Jsme tedy připraveni provést digitální transformaci v průmyslu pomocí technologie blockchain. Existuje mnoho stavebních řemesel, které pomáhají v kariérním růstu. Pokud takové stavební obchody pomáhají při vydělávání peněz, investice do technologií, jako jsou kryptoměny, které se v těchto obchodech používají, také pomohou při vytváření zisků. Pro obchodování s kryptoměnami doporučujeme používat roboty pro automatické obchodování, jako je okamžitý bitcoin. Je důležité, že pomocí průvodce immediate bitcoin test si uživatelé mohou ověřit, jak spolehlivá je stránka pro zahájení obchodování.

 

Inženýrská činnost, kterou poskytujeme

 • vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v souladu s požadavky jejich správců uvedených v dokladové část,
 • zajištění zařízení staveniště a ploch pro skladování materiálů,
 • zajištění plynulosti výstavby a minimalizace doby záboru veřejných prostranství a všech ostatních ploch podléhajících zpoplatnění (nájmy, náhrada škod), zpracování harmonogramu výstavby,
 • hospodárné nakládání s materiálem převzatým od objednatele ( včetně evidence a vrácení nepoužitého materiálu ), zabezpečení proti jeho zcizení v průběhu výstavby,
 • koordinace prací s geodetickou firmou určenou zhotovitelem,
 • zajištění geodetického vytyčení hranic parcel v problematických úsecích trasy (úhrada je na straně objednatele) – po odsouhlasení rozsahu objednatelem před vytýčením
 • řádné vedení stavebního deníku,
 • zajištění realizace stavby v souladu s územním rozhodnutím a předanou projektovou dokumentací, včetně zodpovědnosti za umístění trasy vedení výhradně na nemovitostech, s jejichž vlastníky jsou objednatelem uzavřeny dohody o věcném břemeni,
 • zajištění oznámení vstupu na pozemky vlastníkům nemovitostí - netýká se vstupů do objektů, zde určení místa vstupu a projednání s vlastníkem zajišťuje objednatel
 • zajištění zpětného převzetí pozemku a objektu vlastníkem po ukončení prací (s písemným dokladem – protokolem)
 • zajištění písemných souhlasů správců inženýrských sítí se skutečným provedením stavby.
 • bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při přejímce díla
 • předložení seznamu zastavěného materiálu objednatele
 • zastupování objednatele a styk s orgány místní správy (ÚMOb) a minimalizace poplatků za zábory veřejného prostranství
 • zastupování objednatele ve styku s ostatními subjekty dotčenými výstavbou v rozsahu poskytnuté plné moci
 • pořízení kontrolní digitální fotodokumentace provedených prací i vstupů do objektů a jiné činnosti spojené s výstavbou inženýrských sítí.

Reference

Našimi zákazníky jsou např. PODA a.s., Evkanet s.r.o., Průmyslové montáže, Homola a.s., Ovanet, Perfected, Internet Home, Optomont, Infotel, Q-ELEKTRIK, A.I.Company, Gascontrol, Sigma 1868 a jiné jako například bývalý Tchas.

Záruky

Ručíme za kvalitu, kompletnost a funkčnost díla po dobu pěti let. Firma PEMA GROUP je také pojištěná proti případným škodám a přírodním živlům, které se mohou naskytnout během výstavby.