Hydraulický zvedák bubnů

Hydraulický zvedák bubnů

Konzole (stojan) pro odvíjení kabelových bubnů Vám, nebo Vašim zaměstnancům usnadní a urychlí práci.

Konzole je odolná proti vysoké zátěži. Výhodou je jednoduchá manipulace. Díky zvedáku bude práce jednoduší.

 

Zvedák na bubny slouží k:

odvíjení kabelů
odvíjení lan
odvíjení cívek

Máte zájem o zapůjčení? Volejte 773 678 909

Inženýrské sítě

Realizujeme výstavbu veškerých inženýrských sítí. Základem naší práce je výkop a zához rýhy (kynety), včetně odvozu a skládkování stavební sutě, odpadů a přebytečné zeminy, zajištění přechodových lávek na komunikacích pro pěší, včetně zábradlí, výstražné značení a zabezpečení otevřených výkopů proti pádů chodců. Až je veškerá práce realizována, učiníme definitivní úpravy povrchů a uvedení staveniště do původního stavu. Nerealizujeme jen jednoduché výkopové práce. Umíme toho mnohem více např. protlaky, překopy a podélné výkopy v komunikacích včetně montážních (zápichových) jam protlaků a chrániček do DN225, zajištění dopravního značení na komunikacích dotčených stavbou, dodávka veškerého materiálu pro stavbu.

Při výstavbě inženýrských sítí je důležitá i pokládka a fixace koncových markerů v překopech a protlacích pojížděných komunikací a drah, pokládka krycích desek a výstražné fólie v úsecích a skladbě podle vzorových řezů, okamžitý zához v den pokládky (po kontrole pracovníkem objednatele), zajištění ochrany všech odkrytých stávajících inženýrských sítí a zabezpečení oprav v případě jejich poškození (včetně prokazatelného převzetí opravy správcem sítě). A v neposlední řadě provedení prostupů do objektů včetně následné opravy hydroizolace v místě vstupu.

Inženýrská činnost, kterou poskytujeme

 • vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v souladu s požadavky jejich správců uvedených v dokladové část,
 • zajištění zařízení staveniště a ploch pro skladování materiálů,
 • zajištění plynulosti výstavby a minimalizace doby záboru veřejných prostranství a všech ostatních ploch podléhajících zpoplatnění (nájmy, náhrada škod), zpracování harmonogramu výstavby,
 • hospodárné nakládání s materiálem převzatým od objednatele ( včetně evidence a vrácení nepoužitého materiálu ), zabezpečení proti jeho zcizení v průběhu výstavby,
 • koordinace prací s geodetickou firmou určenou zhotovitelem,
 • zajištění geodetického vytyčení hranic parcel v problematických úsecích trasy (úhrada je na straně objednatele) – po odsouhlasení rozsahu objednatelem před vytýčením
 • řádné vedení stavebního deníku,
 • zajištění realizace stavby v souladu s územním rozhodnutím a předanou projektovou dokumentací, včetně zodpovědnosti za umístění trasy vedení výhradně na nemovitostech, s jejichž vlastníky jsou objednatelem uzavřeny dohody o věcném břemeni,
 • zajištění oznámení vstupu na pozemky vlastníkům nemovitostí - netýká se vstupů do objektů, zde určení místa vstupu a projednání s vlastníkem zajišťuje objednatel
 • zajištění zpětného převzetí pozemku a objektu vlastníkem po ukončení prací (s písemným dokladem – protokolem)
 • zajištění písemných souhlasů správců inženýrských sítí se skutečným provedením stavby.
 • bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při přejímce díla
 • předložení seznamu zastavěného materiálu objednatele
 • zastupování objednatele a styk s orgány místní správy (ÚMOb) a minimalizace poplatků za zábory veřejného prostranství
 • zastupování objednatele ve styku s ostatními subjekty dotčenými výstavbou v rozsahu poskytnuté plné moci
 • pořízení kontrolní digitální fotodokumentace provedených prací i vstupů do objektů a jiné činnosti spojené s výstavbou inženýrských sítí.

Reference

Našimi zákazníky jsou např. PODA a.s., Evkanet s.r.o., Průmyslové montáže, Homola a.s., Ovanet, Perfected, Internet Home, Optomont, Infotel, Q-ELEKTRIK, A.I.Company, Gascontrol, Sigma 1868 a jiné jako například bývalý Tchas.

Záruky

Ručíme za kvalitu, kompletnost a funkčnost díla po dobu pěti let. Firma PEMA GROUP je také pojištěná proti případným škodám a přírodním živlům, které se mohou naskytnout během výstavby.

Vlastníme také doménu  www.pemagroup.eu

Rok 2014

V roce 2014 jsme měli největší zakázky na výstavbu optických kabelů. V roce 2014 byla největší stavbou Metropolitní optická síť Ostrava, kde jsme realizovali přes 40Km výkopů, překopů a protlaků pod komunikacemi. Při této stavbě bylo položeno přes 90Km potrubí pro optické kabely. Tuto stavbu jsme vyhráli díky našim zkušenostem s výstavbou inženýrských sítí a navazovala na spolupráci při výstavbě inženýrských sítí z minulých let. Za dobu naší práce při výstavbě optických sítí jsme vykopali přes  100Km potrubí pro optické kabely a uložili přes 300Km potrubí.

Naše práce a výsledky

 

Výstavba inženýrských sítí

Zaobíráme se výstavbou veškerých inženýrských sítí. Základem naší práce je výkop a zához rýhy (kynety), včetně odvozu a skládkování stavební sutě, odpadů a přebytečné zeminy, zajištění přechodových lávek na komunikacích pro pěší, včetně zábradlí, výstražné značení a zabezpečení otevřených výkopů proti pádů chodců. Až je veškerá práce realizována, učiníme definitivní úpravy povrchů a uvedení staveniště do původního stavu. Nerealizujeme jen jednoduché výkopové práce. Umíme toho mnohem více např. protlaky, překopy a podélné výkopy v komunikacích včetně montážních (zápichových) jam protlaků a chrániček do DN225, zajištění dopravního značení na komunikacích dotčených stavbou, dodávka veškerého materiálu pro stavbu.

Při výstavbě inženýrských sítí je důležitá i pokládka a fixace koncových markerů v překopech a protlacích pojížděných komunikací a drah, pokládka krycích desek a výstražné fólie v úsecích a skladbě podle vzorových řezů, okamžitý zához v den pokládky (po kontrole pracovníkem objednatele), zajištění ochrany všech odkrytých stávajících inženýrských sítí a zabezpečení oprav v případě jejich poškození (včetně prokazatelného převzetí opravy správcem sítě). A v neposlední řadě provedení prostupů do objektů včetně následné opravy hydroizolace v místě vstupu.

 

Inženýrská činnost, kterou poskytujeme

 • vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v souladu s požadavky jejich správců uvedených v dokladové část,
 • zajištění zařízení staveniště a ploch pro skladování materiálů,
 • zajištění plynulosti výstavby a minimalizace doby záboru veřejných prostranství a všech ostatních ploch podléhajících zpoplatnění (nájmy, náhrada škod), zpracování harmonogramu výstavby,
 • hospodárné nakládání s materiálem převzatým od objednatele ( včetně evidence a vrácení nepoužitého materiálu ), zabezpečení proti jeho zcizení v průběhu výstavby,
 • koordinace prací s geodetickou firmou určenou zhotovitelem,
 • zajištění geodetického vytyčení hranic parcel v problematických úsecích trasy (úhrada je na straně objednatele) – po odsouhlasení rozsahu objednatelem před vytýčením
 • řádné vedení stavebního deníku,
 • zajištění realizace stavby v souladu s územním rozhodnutím a předanou projektovou dokumentací, včetně zodpovědnosti za umístění trasy vedení výhradně na nemovitostech, s jejichž vlastníky jsou objednatelem uzavřeny dohody o věcném břemeni,
 • zajištění oznámení vstupu na pozemky vlastníkům nemovitostí - netýká se vstupů do objektů, zde určení místa vstupu a projednání s vlastníkem zajišťuje objednatel
 • zajištění zpětného převzetí pozemku a objektu vlastníkem po ukončení prací (s písemným dokladem – protokolem)
 • zajištění písemných souhlasů správců inženýrských sítí se skutečným provedením stavby.
 • bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při přejímce díla
 • předložení seznamu zastavěného materiálu objednatele
 • zastupování objednatele a styk s orgány místní správy (ÚMOb) a minimalizace poplatků za zábory veřejného prostranství
 • zastupování objednatele ve styku s ostatními subjekty dotčenými výstavbou v rozsahu poskytnuté plné moci
 • pořízení kontrolní digitální fotodokumentace provedených prací i vstupů do objektů a jiné činnosti spojené s výstavbou inženýrských sítí.

Reference

Našimi zákazníky jsou např. PODA a.s., Evkanet s.r.o., Průmyslové montáže, Homola a.s., Ovanet, Perfected, Internet Home, Optomont, Infotel, Q-ELEKTRIK, A.I.Company, Gascontrol, Sigma 1868 a jiné jako například bývalý Tchas.

Záruky

Ručíme za kvalitu, kompletnost a funkčnost díla po dobu pěti let. Firma PEMA GROUP je také pojištěná proti případným škodám a přírodním živlům, které se mohou naskytnout během výstavby.