Stavební práce

Díky zkušenostem, které jsme v minulosti nabyli dokážeme vyhovět veškerým zájmům a požadavkům našeho zákazníka. V případě Vašeho zájmu o námi poskytované služby Vám garantujeme spolehlivost a spokojenost. Klademe na sebe a naše zaměstnance vysoké nároky. Technické řešení našich služeb jsou na profesionální úrovni. Veškerá specifika zakázek jsou řešena individuálně tak, aby byla naše spolupráce v souladu s veškerými požadavky a vedla k Vaší spokojenosti. Za všechny námi poskytované služby zaručujeme garanci kvality a záruku pět let. Realizujeme všechny druhy zemní a stavebních prací třeba i spojených s výstavbou inženýrských sítí jako vodovodní řády, kanalizace, plynovody, teplovody, silové kabely, napěťové kabely, optické kabely, telekomunikační kabely a rozvody. Zpevněné komunikace, zámkové dlažby, chodníky a cesty, pergoly a garáže, ploty a oplocení, terénní úpravy a výkopy základů, jímky a svody, hydroizolace a odvoz zeminy. 

Co pro Vás můžeme udělat:

vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v souladu s požadavky jejich správců uvedených v dokladové části

zajištění a vynesení výšek potřebných k realizaci stavby

zajištění zařízení staveniště a ploch pro skladování materiálů

výstavba zpevněných ploch ze zámkové dlažby, asfaltování, žulové kostky, obrubníky

zajištění plynulosti výstavby a minimalizace doby záboru veřejných prostranství a všech ostatních ploch podléhajících zpoplatnění (nájmy, náhrada škod), zpracování harmonogramu výstavby

hospodárné nakládání s materiálem převzatým od objednatele (včetně evidence a vrácení nepoužitého materiálu), zabezpečení proti jeho zcizení v průběhu výstavby

oplocení a ploty, pergoly, jímky a jiné stavby

koordinace prací s geodetickou firmou určenou zhotovitelem nebo geodety se kterými spolupracujeme

zajištění geodetického vytyčení hranic parcel v problematických úsecích trasy (úhrada je na straně objednatele) – po odsouhlasení rozsahu objednatelem před vytýčením

řádné vedení stavebního deníku

zajištění realizace stavby v souladu s územním rozhodnutím a předanou projektovou  dokumentací, včetně zodpovědnosti za umístění trasy vedení výhradně na nemovitostech, s jejichž vlastníky jsou objednatelem uzavřeny dohody o věcném břemeni

zajištění oznámení vstupu na pozemky vlastníkům nemovitostí - netýká se vstupů do objektů, zde  určení místa vstupu a projednání s vlastníkem zajišťuje objednatel

zajištění zpětného převzetí pozemku a objektu vlastníkem po ukončení prací (s písemným dokladem – protokolem)

zajištění písemných souhlasů správců inženýrských sítí se skutečným provedením stavby

bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při přejímce díla

předložení seznamu zastavěného materiálu objednatele

zastupování objednatele a styk s orgány místní správy (ÚMOb) a minimalizace poplatků za zábory veřejného prostranství

zastupování objednatele ve styku s ostatními subjekty dotčenými výstavbou v rozsahu poskytnuté plné moci

pořízení kontrolní digitální fotodokumentace, případně video záznamu 

Provádíme demoliční a pomocné práce, kde se zaměřujeme na rychlost a efektivnost.

 

Komentáře jsou uzavřeny.